Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

icon pdf_page Wskazówki dla autorów /Plik do pobrania/

 icon pdf_pageInstructions for authors /Download/

icon pdf_pageInformacje na temat "ghostwritingu"

icon pdf_pageInformation about the "ghostwriting"

icon pdf_page Formatka publikacji/ template

icon pdf_page Formularz recenzji publikacji/Review form


PRZETWÓRSTWO TWORZYW” jest czasopismem naukowo-techniczny, publikującym artykuły recenzowane z dziedziny szeroko rozumianych zagadnień tworzyw polimerowych, ich przetwórstwa i obróbki a także maszyn, narzędzi i oprzyządowania do przetwórstwa. Lista recenzentów publikowana jest co roku w pierwszym numerze rocznika. Czasopismo zamieszczane również informacje związane z przemysłem tworzyw w aspekcie organizacyjnym, marketingowym, rynkowym oraz ekonomicznym. Zawartość i treść

Do czasopisma można zgłaszać artykuły, które są wynikiem oryginalnych prac badawczych i naukowych a także artykuły referowane lub przeglądowe. Treści przedstawione w artykule zgłoszonym do opublikowania w czasopiśmie powinny odpowiadać współczesnemu stanowi wiedzy; artykuł winien być zwarty i przejrzysty. Przesłany do opublikowania materiał powinien być oryginalny ze szczególnym uwzględnieniem jasnego i logicznego uporządkowania, z zachowaniem odpowiedniego poziomu naukowego połączonego z przystępnym przedstawieniem treści. Nie może on naruszać ustawy o prawie autorskim i przepisów pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej a także dobrych obyczajów.

Pojęcia i terminy stosowane w publikacji powinny odpowiadać standardom poprawności terminologicznej a stosowane jednostki być zgodne z układem SI (Système International d'Unités).

Przeznaczony do publikacji artykuł powinien składać się z:

 • tytułu w języku polskim oraz w języku angielskim,
 • streszczenia w języku polskim i w języku angielskim (nie przekraczającego 150 słów),
 • słów kluczowych w języku polskim i angielskim (od 3 do 5)
 • tekstu artykułu,
 • ilustracji w formie rysunków, schematów, wykresów lub fotografii podpisanych w języku polskim i angielskim,
 • wykazu literatury cytowanej w publikacji.

Wymagania formalne

Autor/Autorzy dostarcza/dostarczają artykuł do Redakcji w formie tradycyjnej (w postaci maszynopisu) i w formie elektronicznej, to jest poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną na płycie kompaktowej. W obu przypadkach należy przesłać również imię i nazwisko Autora oraz jego adres kontaktowy. W przypadku większej liczby autorów należy podać imię i nazwisko oraz adres kontaktowy Autora głównego.
W przypadku artykułu będacego wynikiem pracy większej liczby autorów, należy określić procentowy udział każdego z nich w przesłanej do Redakcji publikacji.

Tekst artykułu powinien być wykonany w formacie "doc" lub "docx" i napisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 na formacie A4 z interlinią 1,5. Tekst należy wyjustować czyli wyrównać z lewej i prawej strony przyjmując marginesy: prawy 1 cm, lewy 3 cm. Objętość pojedynczego artykułu nie powinna przekraczać 10 stron. Jeżeli artykuł jest dłuższy niż 10 stron dopuszcza się jego podział na części drukowane w kolejnych zeszytach Przetwórstwa Tworzyw.

Zaleca się podział artykułu na części opatrzone podtytułami. Poszczególne akapity należy rozpocząć wcięciem na 1,25 cm.

W tekście nie należy stosować podkreśleń, wyrazów o zwiększonej odległości między literami (tzw. "rozstrzelony druk") ani innej czcionki. Zastosowany w tekście skrót lub skrótowiec, jeżeli nie jest oczywisty, powinien być rozwinięty w nawiasie. Wzory, równania, ilustracje i tabele umieszcza się w tekście zgodnie z następującymi zasadami:

 • Wzory i równania chemiczne zaleca się wykonywać z użyciem odpowiedniego edytora kompatybilnego z formatem dokumentu. Zarówno wzory matematyczne, jak i chemiczne powinny być oznaczane kolejną liczbą arabską w nawiasie okrągłym z prawej strony wzoru. Dopuszcza się stosowanie alfabetu greckiego we wzorach matematycznych i chemicznych.

 • Rysunki, schematy, wykresy oraz fotografie należy podpisywać jako "Rys." oraz oznaczać kolejną liczbą arabską. Powinny one być w takich rozmiarach aby były czytelne, nie mniejsze niż 300 x 420 pikseli w formacie "jpg", "bmp" lub "png", mogą być monochromatyczne lub kolorowe w standardzie RGB. Powinny być w tekście oznaczone w nawiasach kolejnymi liczbami arabskimi, dodatkowo wyprowadzonymi na lewy margines. Wymagane jest dołączenie tych rysunków w postaci osobnych plików do przesłanego w elektronicznej formie artykułu.


W przypadku wykresów dopuszcza się je w formacie kompatybilnym z formatem dokumentu, jak i w formacie odpowiadającym rysunkom ( "jpg", "bmp", "png") W drugim przypadku należy podać nazwę programu, z użyciem którego zostały przygotowane.

 • Tabele należy podpisywać nad nimi jako "Tab." wraz z kolejną porządkową liczbą arabską.


Na osobnych stronach należy dołączyć do artykułu spis rysunków i spis tabel w języku polskim i angielskim z podaniem numerów porządkowych, tytułów rysunków i tabel oraz informacji o ich źródle, jeżeli zostały zaczerpnięte z innych źródeł.

Artykuł zgłoszony do druku powinien być zakończony ponumerowanym wykazem literatury wykorzystanej i cytowanej w artykule w kolejności występowania w tekście. Numery przytaczanych tekstów należy umieścić w nawiasach kwadratowych np. [2, 4, 8] lub [3÷9].

 Przy cytowaniach z książek podać należy kolejno:

 • nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał imienia (inicjały imion), a w przypadku pracy zbiorowej należy podać nazwisko redaktora, inicjał imienia, informację "Praca zbiorowa pod red. ... ",

 • pełny tytuł dzieła w oryginale (czcionką pochyloną),

 • nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numer strony (numery stron), na których znajduje się cytowana informacja.

W przypadkach cytowania z czasopism należy podać kolejno:

 • nazwisko autora głównego, inicjał imienia autora głównego, współautorów lub dopisek "i inni" w przypadku większej liczby autorów niż trzy,

 • tytuł artykułu w oryginale (czcionką pochyloną),

 • tytuł czasopisma i rok wydania, nr woluminu, nr zeszytu, numery stron, na których znajduje się artykuł.


 W przypadku cytowania patentu należy podać kolejno:

 • nazwisko twórcy ( nazwiska współtwórców), inicjał (inicjały) imienia (imion),

 • słowo „patent” lub „zgłoszenie patentowe”, tytuł patentu w oryginale (czcionką pochyloną) lub zgłoszenia patentowego

 • kraj oraz numer patentu lub numer zgłoszenia patentowego, rok zgłoszenia lub udzielenia ochrony.


 W przypadku cytowania artykułu ze stron internetowych należy podać kolejno:

 • nazwisko autora (nazwiska autorów), inicjał imienia (inicjały imion),

 • tytuł artykułu w oryginale (czcionką pochyloną),

 • adres stron internetowych, na których znajduje się artykuł, datę (dzień, miesiąc i rok) skorzystania z artykułu,

 • o ile to możliwe, wszystkie publikacje winne być opatrzone numerem DOI.


Materiałów i informacji reklamowych lub o charakterze reklamowym nie należy traktować jako źródeł literaturowych

Uwagi ogólne

Przesyłając artykuł do opublikowania Autor oświadcza tym samym, że nie był on i nie będzie w tej samej postaci publikowany w innym czasopiśmie.

Autor odpowiada za treść merytoryczną zgłoszonego artykułu oraz za jego oryginalność. Przesyłając artykuł do opublikowania Autor jednocześnie oświadcza tym samym, że artykuł nie narusza praw autorskich i praw własności intelektualnej osób trzecich. Autor główny oświadcza ponadto, że są respektowane prawa współautorów artykułu.

 Każdy artykuł jest poddawany recenzji i uzyskanie pozytywnej opinii Recenzenta lub Recenzentów jest niezbędne do publikowania. Uwagi Recenzenta są przekazywane autorowi, który jest proszony o ustosunkowanie się do nich. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowań redakcyjnych nadesłanych tekstów, dokonywania skrótów, wprowadzania niezbędnych zmian terminologicznych oraz korekty błędów oczywistych.

 

Zasady recenzowania artykułów zgłoszonych do opublikowania w „Przetwórstwie Tworzyw”

 
1.Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie „Przetwórstwo Tworzyw” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2.Pozytywny wynik recenzji jest warunkiem publikacji artykułu.
3.Wyboru Recenzenta dokonuje Redakcja. Recenzentami są specjaliści o uznanym dorobku naukowym.
4.Redakcja nie ujawnia Autorowi/Autorom artykułu zgłoszonego do opublikowania nazwiska Recenzenta.
5.Stanowisko Recenzenta w sprawie recenzowanego artykułu, jego ewentualne uwagi i zalecenia przekazywane są Autorowi/Autorom poprzez Redakcję.
6.Autor/Autorzy proszeni są o wprowadzenie zalecanych przez Recenzenta korekt lub o merytoryczne ustosunkowanie się do jego uwag.
7.Stanowisko Autora/Autorów w odpowiedzi na recenzję kierowane jest do Redakcji, która, z kolei przekazuje je Recenzentowi.

 

 Wersja czasopisma ukazująca się drukiem ("papierowa") jest wersją pierwotną (referencyjną).

Konferencje

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul.Chorzowska 50A
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 90 41
faks: +48 32 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo impibsmall